Protectia datelor personale - Romania Investeste

Protectia datelor personale

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, SAI Erste Asset Management S.A. (SAI Erste) prelucrează datele cu caracter personal ale investitorilor şi ale împuterniciţilor acestora în scopul prestării de servicii în conformitate cu prevederile art. 5 si 6 din O.U.G. nr. 32/2012, în baza autorizaţiei eliberate de către Autoritate. Colectarea şi prelucrarea datelor se realizează în numele şi pentru SAI ERSTE, direct sau prin împuterniciţii, partenerii contractuali ai acesteia sau entităţi ale Grupului ERSTE.

Prin aderarea la entitatile administrate de SAI Erste, investitorul se declara în mod expres şi neechivoc de acord cu prelucrarea, de către SAI Erste, în calitate de operator şi/sau de către alte persoane lucrând în baza instrucţiunilor SAI Erste, pe teritoriul României şi/sau în străinătate, a datelor personale ale investitorului şi ale împuterniciţilor săi, precum şi cu transferul acestor date către autorităţile sau instituţiile abilitate, în scopul îndeplinirii de către SAI Erste a obligaţiilor legale.

SAI Erste poate transmite infomaţiile pe care investitorii le furnizează acestuia, împreuna cu orice alte informaţii care pot avea legătură cu tranzacţiile / deţinerile investitorilor, către: Autoritate, Banca Comercială Română, alte persoane fizice/juridice care prelucrează aceste informaţii în numele SAI Erste /entitatilor administrate, parteneri contractuali, entităţile din grupul Erste, autoritatea judecatorească, autorităţile publice centrale/locale, autorităţile fiscale, poliţie, precum şi orice guvern sau oricare alt organ sau autoritate de reglementare din orice parte a lumii, faţă de care SAI Erste are obligaţia sau i se solicită să le dezvăluie, sau a căror dezvăluire poate fi necesară în vederea îndeplinirii obligaţiilor sale către investitor.

De asemenea, SAI Erste se asigură că dumneavoastră, ca şi potential investitor / investitor / colaborator, să beneficiaţi de următoarele drepturi:

  1. Dreptul de acces (dreptul de a obţine de la Erste Asset Management, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către cea din urmă).
  2. Dreptul de intervenţie (dreptul de a obţine de la Erste Asset Management rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a anumitor date incomplete sau inexacte).
  3. Dreptul de opoziţie (dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de o situaţie particulară, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări).
  4. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (dreptul de a cere şi de a obţine retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa dvs. ori reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa dvs., adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii dvs., precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul dvs. ori alte asemenea aspecte).
  5. Dreptul de a vă adresa justiţiei.

Apreciem interesul dumneavoastră pentru site-ul nostru şi pentru compania noastră. Erste Asset Management îşi asumă răspunderea privind conţinutul acestui site. Deşi revizuim cu mare atenţie site-urile externe, nu răspundem de conţinutul şi de securitatea acestora.

TOP